АМРЕС корисници

Да би правно лице стекло право да се повеже на АМРЕС и да користи остале АМРЕС услуге неопходно је да пре свега постане АМРЕС корисник. Тек тада може да упути захтев за повезивање на АМРЕС односно за коришћење осталих АМРЕС услуга.

Одлуком о оснивању АМРЕС-а је одређено која правна лица могу бити АМРЕС корисници, а то су:

 • установе основане и акредитоване у складу са прописима којима је регулисана област образовања, васпитања и високог образовања, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, град и  општина, друго правно или физичко лице, без обзира на начин на који су обезбеђена средства за обављање делатности,
 • акредитоване научно-истраживачке организације које су основане у складу са прописима којима је регулисана област научноистраживачке делатности,
 • библиотеке,
 • студентски и ученички домови,
 • Српска академија наука и уметности
 • Матица српска,
 • наставне базе за образовање у медицини,
 • истраживачко – развојне јединице у саставу предузећа чији је оснивач Република Србија,
 • друга правна лица  која су од посебног интереса за област образовања, науке и културе,
 • органи државне управе када је то у интересу развоја АМРЕС-а.

Како постати АМРЕС корисник?

Услови који одређују која правна лица могу постати АМРЕС корисник наведена су у Одлуци о оснивању АМРЕС-а и Правилнику о општим правилима приступа и коришћења услуга АМРЕС.

Зaхтeв сe пoднoси:

 • личнo или путeм пoштe нa aдрeсу Булeвaр крaљa Aлeксaндрa 90, Бeoгрaд, или
 • путeм eлeктрoнскe пoштe нa kontakt@amres.ac.rs. Укoликo je захтев пoслaт eлeктрoнски, oригинaл захтева je нeoпхoднo доставити лично или путем пoште.

Правно лице које испуњава услове закључује уговор о условима коришћења АМРЕС услуга и тиме стиче статус АМРЕС корисника.

Како бисте се упознали са садржином уговора који АМРЕС корисник потписује са АМРЕС, можете преузети уговор о општим условима коришћења АМРЕС услуга.