Услуга повезивања на АМРЕС инфраструктуру

Услуга повезивања на АМРЕС инфраструктуру обухвата следеће елементе:

 • физичко или логичко повезивање локалне рачунарско-комуникационе мреже АМРЕС корисника на АМРЕС инфраструктуру брзином која тренутно није ограничена и која зависи од технологије на АМРЕС приступним тачкама,
 • међусобна повезаност АМРЕС корисника, као и њихова повезаност са осталим академским, научно-истраживачким и образовним институцијама у Републици Србији, широм Европе и света, укључујући и са Интернетом,
 • додељивање IPv4 опсега адреса као и IPv6 опсега адреса уколико технички услови на страни АМРЕС корисника то дозвољавају,
 • могућност коришћења АМРЕС DNS сервера на уређајима крајњих корисника у циљу превођења Интернет домена у IP адресу,
 • излазак на Интернет путем АМРЕС Веб-проксија,
 • филтрирање мрежног саобраћаја у циљу заштите мрежне и серверске инфраструктуре АМРЕС корисника као и АМРЕС крајњих корисника од напада са Интернета,
 • редовно надгледање спољних веза, кичме АМРЕС мреже и веза ка АМРЕС корисницима.

Процедура повезивања на АМРЕС инфраструктуру

Право на повезивање на АМРЕС инфраструктуру имају само АМРЕС корисници. Корисник који жели да се повеже на АМРЕС инфраструктуру подноси попуњен захтев за повезивање на АМРЕС инфраструктуру. Уколико корисник поседује више локација које такође жели да повеже на АМРЕС инфраструктуру, за сваку нову локацију се подноси нови захтев.

Захтев се подноси:

 • лично или путем поште на адресу Булевар краља Александра 90, 11000 Беогард, или
 • путем електронске поште на адресу kontakt@amres.ac.rs. Уколико је захтев послат електронски, оригинал захтева је потребно послати поштом.

АМРЕС ће израдити предлог техничког решења за повезивање АМРЕС корисника на АМРЕС инфраструктуру на основу података који су садржани у захтеву подносиоца, физичке и логичке топологије АМРЕС мреже, физичких и техничких капацитета приступних тачака АМРЕС инфраструктуре, опреме и линкова, те у складу са Финансијским планом и Годишњим програмом одржавања, организовања и функционисања АМРЕС-а за текућу годину.

Постоје два начина повезивања АМРЕС корисника на АМРЕС инфраструктуру који су одређени Правилником о општим правилима приступа и коришћења услуга АМРЕС:

 • Повезивање тип 1: повезивање корисника на инфраструктуру код кога трошкове закупа комуникационе везе на АМРЕС инфраструктуру, у складу са Финансијским планом сноси АМРЕС или код кога је закуп обезбеђен кроз посебне пројекте или донације.
 • Повезивање тип 2: повезивање корисника на инфраструктуру код кога трошкове закупа комуникационе везе на АМРЕС инфраструктуру сноси АМРЕС корисник.

О предлогу техничког решења за повезивање АМРЕС корисника на АМРЕС инфраструктуру и начину повезивања одлучује Управни одбор наше установе. Након тога се предлог техничког решења доставља АМРЕС кориснику и уколико корисник прихвати предложено техничко решење, потписује се "Уговор о повезивању на АМРЕС инфраструктуру" којим се ближе дефинишу права и обавезе АМРЕС корисника. Затим се приступа фази реализације повезивања. АМРЕС корисник може да користи и друге услуге АМРЕС-а за које се потписују посебни уговори.