GDS

Коришћење IP адресе при повезивању H.323 видеоконференцијских терминала (крајњих уређаја) често није интуитивно. Због тога се јавила потреба да поред IP адресе терминали имају и број сличан телефонском (Е.164 нумерација). Ова иницијатива настала је у академским мрежама Ирске и Холандије још 2000. године, а у циљу повезивања научно-образовних и истраживачких институција.Током претходних година пројекту су се прикључиле и остале академске мреже. Тада је уведен и GDS (Global Dialing Scheme) као глобални план нумерације за H.323 видеоконференцијске терминале.

GDS број је базиран на Е.164 адресирању и веома је сличан телефонском броју. Сваки GDS број састоји се од четири сегмента у облику <IAC><CC><OP><EN>, где је:     

  • <IAC> интернационални префикс који је предефинисан и општеприхваћен као 00, 
  • <CC> ITU-T телефонски код земље, у случају Србије то је 381,
  • <OP> префикс организације, за АМРЕС кориснике користи се префикс 9, а затим се институцији додељују следеће 3 цифре,
  • <EN> број крајњег уређаја који се додељује унутар институције. Сваки H.323 видеоконференцијски терминал мора имати свој GDS број. Дужина овог сегмента није ограничена, али је потребно изабрати оптималну тако да се могу нумерисати сви терминали, а при томе да се задржи мањи број цифара због практичности (нпр. 3 цифре).

Тако би, на пример, GDS број терминала који припада АМРЕС кориснику гласио: 00 381 9100 001.

Да бисте добили GDS број, неопходно је да особа задужена за технички контакт АМРЕС корисника пошаље захтев АМРЕС-у (који врши додељивање GDS бројева) на helpdesk@amres.ac.rs.