Слање великих фаjлова кроз FileSender услугу

FileSender.pngFileSender јe услугa АМРЕС-a путeм кoje сe АМРЕС крајњим корисницима oмoгућaвa рaзмeнa вeликих фajлoвa. Ова услуга је намењена зa рaзмeну вeликих фajлoвa кojи првeнствeнo oбухвaтajу пoдaткe прикупљeнe у научне и истраживачке сврхе, пoдaткe кojи интегришу мултимeдиjaлнe сaдржaje кao и у другим случajeвимa кaдa рaзмeнa фajлoвa ниje мoгућa или приклaднa кoришћeњeм уoбичajeних aлaтa зa слaњe пoдaтaкa, кao штo je eлeктрoнскa пoштa.

FileSender услугa ниje нaмeњeнa зa пoуздaнo aрхивирaњe фajлoвa нити зa рaзмeну фajлoвa кojи трeбa да буду трajнo дoступни. Како би се омогућила размена, сви фајлови који се пошаљу путем FileSender услуге се привремено складиште и бришу након времена дефинисаног у техничким карактеристикама FileSender услуге, без обзира да ли су претходно успешно преузети.

FileSender услуга је на располагању свим АМРЕС крајњим корисницима, али је предуслов да је институција у оквиру које крајњи корисник ради или студира омогућила да се он пријави (улогује) на услугу кроз иАМРЕС федерацију идентитета. АМРЕС крајњи корисник на порталу FileSender услуге може издати ваучер другој особи (која нема могућности да се улогује на услугу), којим јој омогућава слање фајла преко FileSender услуге. 

Начин рада FileSender услуге

FileSender услуга доступна је на адреси https://filesender.amres.ac.rs и потребно је да се улогујете на услугу употребом дигиталног идентитета који вам је издала ваша институција или коришћењем ваучера који сте претходно добили од другог АМРЕС крајњег корисника. Коришћење услуге је врло једноставно: потребно је да одаберете фајл или архиву који желите да пошаљете и унесете имејл адресу особе којој желите да пошаљете фајл. Након слања фајла, он се привремено смешта на сервер унутар АМРЕС датацентра, а прималац ће добити аутоматски генерисан имејл са линком до фајла који треба да преузме.

Да би могли да шаљете фајлове коришћењем FileSender услуге морате користити интернет прегледач који подржава Adobe Flash или HTML5, док вам за преузимање фајлова ова подршка није неопходна.

Више о начину коришћења услуге можете погледати у оквиру упутства за коришћење АМРЕС FileSender услуге.

Техничке карактеристике FileSender услуге

У складу са капацитетима унутар АМРЕС датацентра, постоје одређени лимити за слање фајлова:

  • Максимална величина фајла по преносу, са претраживачем који подржава Adobe Flash је 2GB,
  • Максимална величина фајла по преносу, са претраживачем који подржава HTML5 је 10GB,
  • Максималан број дана након ког се фајлови бришу и ваучери истичу је 14 дана,
  • Максималан број прималаца је 100 прималаца (адресе одвојите знаком „;“)
  • Корисник одједном може послати максимално један фајл. За пренос више фајлова претходно их запакујте у архиву.

Услови коришћења

Коришћење FileSender услуге мора бити у складу са  Условима коришћења АМРЕС FileSender услуге.